Bitcoin

Bitcoin bốc hơi 79% giá trị nhưng vẫn chưa là gì so với các đợt điều chỉnh lớn về giá trước đó

Bitcoin (BTC) đã trải qua năm đợt điều chỉnh chính cho đến nay và thị trường gấu gần đây trong năm 2018 là đợt điều chính có quy mô nhỏ nhất cho đến nay. Như có thể thấy trong một bảng tính được chia sẻ bởi một trader đồng thời…